TeamMate

The TeamMate 360 model is based on the 72 behaviours used by managers who lead and manage virtual teams or remote team members. The behaviours are grouped into a set of 24 Specific Skills which make up the six Core Skills of TeamMate 360.

planning-team.jpg

Планиране на екип

Планиране на екипа Ръководителите на екипи са отговорни за ефективното използване на ресурсите на екипа, включително хора, време, оборудване и консумативи. Ефективното използване на тези ресурси изисква ръководителите на екипи да подготвят, общуват, изпълненяват и наблюдават плановете за постигане на целите на екипа и на цели на изпълнението.

  Разработване планове за екипа, което означава приоритетизиране и организиране на работните дейности в съответствие с целите на екипа и целите за изпълнението

  Фокусиране върху резултатите на екипа, което означава поддържане на акцента върху постигането на целите на екипа и целите за изпълнението

  Прилагане на промяна, което означава планирането на и прилагане на промени за постигане на целите на екипа и целите за изпълнението

  Управление на подобренията, което означава подобряване ефективността на екипа чрез търсене на нови идеи
 

Ръководене на екип

Ръководене на екип Екипите и членовете на екипа се нуждаят от ефективно ръководство на екипа. Ефективният лидер на един екип е верен на екипа си, приема гъвкав стил на ръководство, дава пример и указва ясна посока.

  Ръководство чрез пример, което означава действане като модел за подражание за другите членове на екипа

  Даване на посока, което означава осигуряване на членовете на екипа да са насочени към целите на екипа и целите за ефективноста

  Ръкодене на екипите, което означава осигуряване на екипа с ясно разбиране на техните екипни цели и на целите за изпълнението

  Развиване на идентичност, което означава допринасяне за изграждането на силен екипен дух въз основа на набор от ценности и обща цел на екипа
 
Leadership_Wordle_3.jpg
teamcommunication.jpg

Комуникация в екип

Комуникация в екипа: Представянето на екипа е изградено на основата на ефективна комуникация. Ръководителите на екипи трябва да подпомогнат навременната и точна комуникация за да се гарантира, че членовете на екипа разбират какво се очаква. Важно е, ръководителите на екипи да използват подходящи методи за комуникация.

  Ефективно общуване, което означава редовно общуване с членовете на екипа като се използват най-подходящите методи

  Ясно обясняване, което означава представяне на идеи, планове и проблеми по начин, който насърчава разбирането

  Ангажиране на другите, което означава ясно и положително представяне на възгледи и мнения на другите, имащи като резултат споразумения и консенсус

  Слушане, което означава търсене и вслушване в гледните точки и мненията на другите
 

Работа като екип

Работа в екип: Ръководителите на екипи се оценяват чрез работата на членовете на екипа. Създаването и управлението на ефективни екипи изисква ръководителите на екипи да вдъхновяват и мотивират членовете на екипа като се гарантира, че всеки разбира и може да работи за това, което екипът се опитва да постигне

  Създаване на екипи, което означава ангажиране на членовете на екипа при планиране на тяхната работа за да се постигнат целите на екипа и целите на изпълнението

  Насърчаване на сътрудничеството, което означава подпомагане на членовете на екипа да си сътрудничат, да обменят информация и да подобряват производителноста

  Подкрепа за екипната работа, което означава решаване на проблеми и предизвикателства, оказващи влияние върху производителноста на екипа

  Зачитане на колегите, което означава зачитане на ценностите, убежденията и различията на хората
 
workingasteam.jpg
performance-management-consultant.jpg

Управление на ефективността

Управление на изпълнението: Ръководителите на екипи трябва да могат да съгласуват ясни и измерими цели, да управляват работата както на отделния човек, така и на екипите и да осигуряват редовна и конструктивна обратна информация за тяхното представяне. Те трябва също така да бъдат в състояние да съгласуват ясни планове за действие, за да помогнат на хората да постигнат техните цели и задачи.

  Определяне на цели, което означава договаряне на индивидуални цели на екипа, които са предизвикателни и постижими

  Управление на изпълнението,което означава преглед на индивидуалното и екипно изпълнение за да се гарантира, че целите са постигнати

 Предоставяне на обратна информация, което означава даване на конструктивна обратна информация на индивидуалните лица и на екипите, предназначена за подобряване на производителноста

  Съгласуване на действия, което означава договаряне на планове за действие, гарантиращо постигане на индивидуалните и екипни цели
 

Използване на технологии

Използване на технологии Ръководителите на екипи имат отговорност да осигурят на членовете на екипа да работят заедно, да споделят и обменят идеи и информация. Това включва използването на съвременни информационни и комуникационни технологии като видео-конферентна връзка, социалните медии и он-лайн инструменти за работа и сътрудничество.

  Използване на технологии, което означава използване на дигитални инструменти в подкрепа на постигане целите на екипа и целите за изпълнение

  Улесняване на комуникацията, което означава използването на он-лайн средства за комуникация, когато не са възможни срещите лице в лице

  Споделяне на информация, което означава осигуряване на членовете на екипа да споделят и да имат достъп до основни данни и информация

  Даване възможност за сътрудничество, което означава предоставяне възможност на членовете на екипа да работят заедно за постигане целите на екипа и целите за изпълнението
exploiting-technology.jpg
Teammate360 TeamMate има за цел да подготви ръководители на екипи, мениджъри и предприятия с умения и поведение, за да се справят с предизвикателствата да управляват отдалечени екипи и да се възползват от предимствата, предоставени от прилагането в екипа на работа от разстояние.

erasmus

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.